CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách Quyền riêng tư của LightX nhằm mục đích để Khách hàng hiểu rõ cách thức Chúng tôi thu thập và sử dụng thích hợp thông tin cá nhân của Bạn theo luật áp dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ của LightX. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các thông tin cá nhân mà Khách hàng đã tin tưởng cung cấp cho Chúng tôi. Bằng Chính sách này, LightX thể hiện những nỗ lực và cam kết trách nhiệm trong việc quản lý và bảo vệ, để Khách hàng an tâm lựa chọn dịch vụ Chúng tôi cung cấp, dù ở hiện tại hay tương lai.

Dưới đây là Chính sách Quyền riêng tư của Chúng tôi và miêu tả cách Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập như một phần của các hoạt động kinh doanh của mình. Dựa trên nguyên tắc tuân thủ quy định của Pháp luật, Chúng tôi cần cho Bạn biết lý do pháp lý mà Chúng tôi dựa vào để sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn. Mặc dù luật cung cấp một số cơ sở pháp lý, Chính Sách này mô tả các cơ sở pháp lý chính có thể áp dụng cho mục đích sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Chúng tôi.

Các từ ngữ viết tắt và định nghĩa:

 • “Chúng tôi” được hiểu là LightX
 • “Dịch vụ” là bất kỳ sản phẩm hay giải pháp mà LightX cung cấp cho Khách hàng
 • “Chính sách” là Chính sách Quyền riêng tư của LightX dành cho Đối tác Khách hàng
 • “Dữ Liệu Cá Nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền và xác định danh tính của Bạn. Dữ liệu do Bạn cung cấp và chịu trách nhiệm về sự chính xác của dữ liệu.
 • “Xử lý dữ liệu cá nhân” là các hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Xin lưu ý:

Khi cung cấp cho Chúng tôi thông tin cá nhân về một cá nhân khác, Khách hàng cam kết rằng (trừ khi có sự đồng ý khác của Chúng tôi bằng văn bản):

 • Đã thông báo cho cá nhân đó về nội dung của Chính sách Quyền riêng tư này và mọi thông báo quyền riêng tư áp dụng khác được cung cấp cho Bạn;
 • Được cá nhân đó cho phép dựa trên nguyên tắc do luật áp dụng theo Nghị định 13/NĐ-CP để chia sẻ thông tin cá nhân của họ với Chúng tôi theo Chính sách này và các thông báo quyền riêng tư áp dụng khác.

Trường hợp Khách hàng KHÔNG ĐỒNG Ý với việc xử lý dữ liệu của Chúng tôi được đề cập trong Chính sách này, vui lòng thông báo và không sử dụng dịch vụ Chúng tôi cung cấp.

1. NHỮNG THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP?

Chúng tôi thu thập đa dạng loại thông tin có liên quan đến Dịch vụ, bao gồm:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có).
 • Ngày, tháng, năm sinh.
 • Giới tính.
 • Địa chỉ email.
 • Địa chỉ (địa chỉ đăng ký thường trú và tạm trú).
 • Quốc tịch.
 • Số điện thoại.
 • Giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu), nơi cấp và ngày cấp.
 • Ảnh chụp gương mặt của Bạn thông qua thiết bị.
 • Tên công ty, chức vụ.
 • Thông tin phương thức thanh toán, thông tin này không bao gồm thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác.
 • Dữ liệu cá nhân được kết nối khi bạn sử dụng Trang web, ví dụ: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, tên miền,…
 • Bất kỳ thông tin nào khác về Khách hàng khi Bạn đăng nhập để sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi và khi Bạn sử dụng Dịch Vụ, cũng như thông tin về việc Bạn sử dụng Dịch Vụ của Chúng tôi như thế nào.

2. KHI NÀO LIGHTX THU THẬP THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG?

Dữ liệu cá nhân được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của Khách hàng:

 • Khi Khách hàng sử dụng bất kỳ Dịch vụ do Chúng tôi cung cấp.
 • Khi Khách hàng điền các mẫu đơn đăng ký, yêu cầu liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào của LightX dưới mọi hình thức.
 • Khi Khách hàng ký cam kết hay bất kỳ thỏa thuận tương tác giữa Bạn và Chúng tôi.
 • Khi Khách hàng tương tác với Chúng tôi qua các cuộc gọi điện thoại, thư điện tử, cuộc họp và các hình thức liên lạc khác.
 • Khi Khách hàng đăng ký tham gia một cuộc thi hoặc tham gia các chương trình khuyến mại.
 • Khi Khách hàng tham gia buổi workshop, seminar hoặc chương trình giới thiệu sản phẩm.
 • Khi Khách hàng cung cấp qua các trang mạng xã hội của Chúng tôi.
 • Khi Khách hàng cung cấp Thông tin cá nhân cho Chúng tôi vì bất kỳ lý do gì.

3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để vận hành, cung cấp và cải thiện Sản phẩm của Chúng tôi. Mục đích sử dụng Dữ liệu cá nhân của Chúng tôi bao gồm:

 • Đáp ứng các thủ tục pháp lý, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu từ cơ quản nhà nước có thẩm quyền.
 • Để đáp ứng, triển khai đơn đăng ký/ xử lý yêu cầu giao dịch của Khách hàng với Chúng tôi.
 • Để thực thi các điều khoản dịch vụ của Chúng tôi hay bất kỳ thỏa thuận, điều khoản khác được áp dụng liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích, phát triển nhằm mục đích cải thiện các Dịch vụ của Chúng tôi và trải nghiệm của Khách hàng.
 • Cập nhật, bảo mật và khắc phục sự cố cũng như cung cấp hỗ trợ. Điều này bao gồm việc chia sẻ dữ liệu khi được yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch mà Bạn yêu cầu.
 • Để thực hiện các quy trình xác minh/ sàng lọc thông tin nhằm tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, thủ tục kiểm soát rủi ro do Pháp luật yêu cầu.
 • Để liên hệ Khách hàng thông qua điện thoại, tin nhắn văn bản, fax, thư điện tư hoặc cách thức khác nhằm mục đích duy trì mối quan hệ giữa Bạn và Chúng tôi hoặc cung cấp thông tin cho Bạn về các Dịch vụ của Chúng tôi.
 • Để cung cấp các thông tin tiếp thị, tài liệu quảng bá liên quan đến các Dịch vụ của Chúng tôi ở hiện tại hoặc dự kiến được phát hành trong tương lai.
 • Để quản lý quy trình khiếu nại, phản hồi và truy vấn thông tin, đồng thời xử lý các yêu cầu điều chỉnh hoặc các quyền khác liên quan đến Dữ liệu cá nhân.
 • Cho phép Khách hàng tham gia các cuộc thi, hoạt động do LightX tổ chức, đồng thời quản lý các hoạt động này.
 • Vận hành hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm phân tích hiệu quả hoạt động, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý và thực hiện nghiên cứu.
 • Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo hoặc duy trì sổ sách nội bộ của Chúng tôi theo quy định có liên quan.
 • Ngăn chặn, phát hiện và điều tra tội phạm, đồng thời phân tích và quản lý các rủi ro thương mại khác.
 • Quản lý các hoạt động kinh doanh và cơ sở hạ tầng CNTT của Chúng tôi.
 • Bất kỳ mục đích nào mà Chúng tôi thông báo cho Khách hàng và được sự đồng ý của Bạn, trừ khi việc xử lý dữ liệu cá nhan mà không cần sự đồng ý của Bạn được phép theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/NĐ-CP hoặc theo các quy định của Pháp luật khác.
 • Bằng sự đồng ý của Bạn được thể hiện rõ qua các hình thức được Pháp luật chấp thuận, Chúng tôi được phép xử lý của Bạn theo tất cả mục đích nêu trên. Trường hợp chỉ đồng ý với một hoặc một số Mục đích, Bạn vui lòng thông báo với Chúng tôi để các bên thống nhất thỏa thuận, tuy nhiên, việc này có thể hảnh hưởng đến việc Bạn sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi.

4. CÁCH THỨC XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân của Bạn theo cách thủ công, tự động hoặc thông qua bên xử lý dữ liệu, tùy từng trường hợp.

Chúng tôi có thể được phép yêu cầu lấy Dữ liệu cá nhân từ Bạn để tuân thủ các yêu cầu pháp lý áp dụng và thực hiện các điều khoản trong hợp đồng của Chúng tôi với Bạn (hoặc người khác) hoặc để chuẩn bị ký kết hợp đồng với Bạn (hoặc người khác), hoặc để theo đuổi quyền và/hoặc lợi ích hợp pháp của Chúng tôi hoặc của bên thứ ba.

Trước khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của Bạn, Chúng tôi sẽ thông báo chi tiết đến Bạn bao gồm đầy đủ thông tin cần sử dụng, mục đích dưới các hình thức văn bản, thư điện tử, fax hay bất kỳ hình thức được Pháp luật chấp thuận. Trong những trường hợp này, nếu Bạn không cung cấp Dữ liệu cá nhân liên quan cho Chúng tôi, Chúng tôi không thể cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của Chúng tôi cho Bạn.

5. AI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN?

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân của mình. Trong trường hợp có thông tin không chính xác cần điều chỉnh, Khách hàng vui lòng thông báo và cập nhật để tránh những thông tin sai sót và gây hiểu lầm. LightX không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến những thông tin sai sót do Khách hàng cung cấp. Chúng tôi có quyền được yêu cầu các tài liệu cần thiết để xác minh tính chính xác của thông tin do Bạn cung cấp.

LightX có trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân được Khách hàng cung cấp theo Chính sách Quyền riêng tư này, các tiêu chuẩn và thủ tục nội bộ của Chúng tôi cũng như các yêu cầu của Luật bảo vệ dữ liệu.

6. THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC CHIA SẺ VỚI AI?

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, Chúng tôi có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn với sự đồng ý của Bạn hoặc để hoàn thành bất kỳ giao dịch nào hoặc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào Bạn yêu cầu hoặc ủy quyền, gồm

 • Nhà cung cấp dịch vụ của Chúng tôi

Chúng tôi cũng chia sẻ dữ liệu với các nhà cung cấp mà Chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Chúng tôi để đáp ứng quy trình pháp lý; bảo vệ khách hàng của Chúng tôi; để duy trì tính bảo mật cho sản phẩm của Chúng tôi; và để bảo vệ các quyền và tài sản của Chúng tôi và khách hàng. Các nhà cung cấp dịch vụ gồm, nhưng không giới hạn ở những nhà cung cấp như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu,…

 • Tái cấu trúc, chuyển nhượng doanh nghiệp:

Trong quá trình kinh doanh, Chúng tôi có thể sáp nhập hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của Pháp luật. Trong trường hợp này, Dữ liệu cá nhân được coi là tài sản chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn cam kết tuân theo Chính sách Quyền riêng tư này.

 • Cơ quan chính phủ và các bên thứ ba tham gia tố tụng

Trong trường hợp phục vụ các công tác xử lý tố tụng từ cơ quan thẩm quyền, Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân đến:

  • Chính phủ, tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan thuế, cơ quan điều tra tội phạm và bên thứ ba tham gia tố tụng pháp lý và các cơ quan ban ngành có liên quan
  • Bên thứ ba tham gia tố tụng pháp lý, kế toán viên, kiểm toán viên, luật sư cũng như các cố vấn và đại diện khác của họ, khi Chúng tôi tin là cần thiết hoặc phù hợp.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ ai khác trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ trường hợp được nêu khác trong Thông báo về quyền riêng tư này để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền của chúng tôi hoặc khi luật pháp yêu cầu.

7. CÁCH THỨC BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ DUY TRÌ TÍNH TOÀN VẸN CỦA DỮ LIỆU

LightX sử dụng các biện pháp kỹ thuật, vật chất, pháp lý và các tổ chức phù hợp, tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu để bảo mật Dữ liệu cá nhân, có tính đến bản chất, phạm vi, bối cảnh, độ phức tạp, rủi ro và mục đích của việc xử lý Thông Tin Cá Nhân.

Bên cạnh việc ban hành Chính sách Quyền riêng tư dành cho Khách hàng, Chúng tôi ban hành và triển khai Chính sách bảo vệ dữ liệu dành cho nội bộ và thường xuyên đào tạo nhân viên của mình về việc bảo vệ dữ liệu thông tin. Đồng thời, Chúng tôi cũng phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an minh mạng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

Đối với các Dữ liệu cá nhân Chúng tôi quản lý và lưu trữ điện tử, Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo mật CNTT thích hợp để đảm bảo Dữ liệu cá nhân được lưu trữ an toàn.

Đối với các Dữ liệu cá nhân Chúng tôi quản lý và lưu trữ thông qua Nhà cung cấp dịch vụ (Bên thứ ba), Chúng tôi sẽ lựa chọn Nhà cung cấp cẩn thân và yêu cầu cam kết sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ tính bảo mật và toàn vẹn của Dữ liệu cá nhân.

8. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

LightX có thể lưu trữ Thông Tin Cá Nhân ở dạng điện tử hoặc ở dạng giấy. Chúng tôi có thể bắt đầu xử lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn sau khi Thông Tin Cá Nhân của Bạn được cung cấp cho Chúng tôi và sẽ lưu giữ Thông Tin Cá Nhân cho đến khi cần thiết cho các mục đích mà Chúng tôi thu thập. Khoảng thời gian chính xác sẽ phụ thuộc vào mục đích của việc lưu giữ thông tin của Bạn.

9. SỬ DỤNG COOKIES VÀ CÁC CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm và cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết khi bạn truy cập một trang web cụ thể. Cookie cho phép chúng tôi trả lời bạn với tư cách cá nhân và chúng tôi có thể điều chỉnh hoạt động của mình theo nhu cầu, lượt thích hoặc không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn khi bạn quay lại trang web của chúng tôi và để người dùng đã đăng nhập duy trì phiên và ghi nhớ bộ lọc bảng. Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi giám sát những trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn thấy không hữu ích.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Điều này có thể ngăn bạn tận dụng tối đa lợi thế của trang web. Điều này có thể ngăn cản bạn tận dụng tối đa lợi ích của Trang web.

10. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN THU THẬP BỞI CÁC BÊN THỨ BA

Các Dịch vụ của Chúng tôi có thể sử dụng công cụ phân tích, các công cụ này có thể sử dụng Cookie, là các tập văn bản được đặt vào thiết bị của Bạn, để giúp các trang web phân tích cách thức người dùng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi. Thông tin được tạo bởi Cookie về việc Bạn sử dụng trang web sẽ được gửi đến và lưu bởi nhà cung cấp dịch vụ công cụ phân tích. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ sử dụng các thông tin này để đánh giá việc Bạn sử dụng các Dịch vụ của Chúng tôi, soạn báo cáo về hoạt động trang web dành cho các nhà điều hành trang web.

Chúng tôi không cam kết tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân hoặc thông tin khác mà Bạn cung cấp trên các trang web, ứng ụng của Bên thứ ba.

Chúng tôi có thể chọn các trang web bên thứ ba khác nhau để liên kết Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, quảng cáo, các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với Chúng tôi, Chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với Chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của Chúng tôi hoặc các trang web bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Trang Web hoặc Dịch vụ của Chúng tôi) có thể không được nhận bởi Chúng tôi.

Do đó Chúng tôi không bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web được liên kết này. Những trang web được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho Bạn và do đó Bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, Chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Trang Web và Dịch vụ của Chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó Chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, nếu một trang web cụ thể không hoạt động).

11. QUYỀN THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

 • Quyền được biết: Khách hàng có quyền được thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình hay bất kỳ các tổ chức/ đơn vị được chia sẻ về dữ liệu cá nhân của Bạn
 • Quyền đồng ý: Khách hàng có quyền đồng ý hoặc từ chối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình
 • Quyền chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa:
  • Khi Khách hàng sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi, Khách hàng có quyền truy cập để xem, chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Bạn mà Chúng tôi đã thu thập, lưu trữ
  • Khách hàng có quyền nhận một bản sao Thông Tin Cá Nhân mà Chúng tôi lưu giữ về Bạn và yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ
 • Quyền rút lại sự đồng ý:
  • Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình khi cảm thấy không còn phù hợp.
  • Việc rút lại sự đồng ý sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được đồng ý trước đó.
  • Việc rút lại sự đồng ý đồng nghĩa với việc Chúng tôi sẽ không tiếp tục cung cấp Dịch vụ.
 • Quyền xóa hoặc hủy dữ liệu: Khách hàng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình ra khỏi hệ thống. Lưu ý rằng, khi Khách hàng yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân đồng nghĩa với việc Chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ cho Bạn và Chúng tôi có thể cần chấm dứt quan hệ hiện tại với Bạn hoặc hợp đồng của Bạn với Chúng tôi mà không phải bồi thường bất kỳ tổn thất nào. Một số trường hợp Khách hàng thực hiện quyền xóa hoặc hủy dữ liệu:
  • Khi nhận thấy Dữ liệu cá nhân của Bạn không còn cần thiết cho các mục đích đã có sự đồng ý
  • Nếu Khách hàng rút lại sự đồng ý cho phép Chúng tôi sử dụng thông tin của Bạn và không có lý do pháp lý nào khác hỗ trợ việc Chúng tôi tiếp tục sử dụng thông tin của Bạn;
  • Nếu Khách hàng phản đối cách Chúng tôi sử dụng thông tin của Bạn và Chúng tôi không có lý do chính đáng nào để tiếp tục sử dụng thông tin đó;
  • Nếu Chúng tôi đã sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn một cách bất hợp pháp;
  • Nếu Thông Tin Cá Nhân cần được xóa để tuân thủ luật pháp.
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu: Khách hàng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trong thời gian này Chúng tôi vẫn được phép lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn.
 • Quyền phản đối xử lý dữ liệu: Khách hàng có quyền phản đối việc Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của Bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền khiếu nại: Nếu Bạn cho rằng Chúng tôi đã xử lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn không phù hợp với quy định của Pháp luật, Bạn có thể khiếu nại với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu tại nơi việc vi phạm đã xảy ra hoặc tại nơi Bạn sống hoặc làm việc.

12. THẮC MẮC, PHẢN HỒI VÀ LIÊN HỆ VỚI LIGHTX

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc khiếu nại nào về cách Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi qua email: connect@lightx.io

Dựa trên tình hình chung, Chính sách Quyền riêng tư sẽ được cập nhật và thay đổi bất cứ lúc nào để phù hợp với yêu cầu pháp lý và cách xử lý thông tin cá nhân. Mọi sự thay đổi sẽ có thông báo cập nhật đầy đủ và kịp thời đến Quý Khách hàng trên website này. Ở một số quốc gia, nơi Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của Bạn mà dựa trên sự đồng ý của Bạn, Chúng tôi sẽ xin phép thêm khi có những thay đổi quan trọng đối với Chính Sách này theo yêu cầu của pháp luật.